A weboldal sütiket használ. A böngészéssel ezt elfogadod. További információ.

Get Adobe Flash player

Hirdetés

8 db biodinamikus (demeter) gazdaságból származó egyszer-kétszer ellett Aberdeen Angus anyatehén jutányos áron eladó. Értékesítés oka: helyhiány.

Érdeklődni:
Czeller Gábor: 06 30/572-3898; okoflora17@gmail.com

Hírlevél feliratkozás

Facebook

 

Bejelentkezés

Zöldség-gyümölcs fogyasztás ösztönzése

A Magyar Turizmus Zrt. nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2013. évi közösségi agrármarketing program keretében a ”Zöldség-gyümölcs fogyasztás ösztönzése” támogatására.

 

I. A pályázati felhívást kiíró szerv

Magyar Turizmus Zrt. 

II.  A támogatás célja

Cél: Magyar dinnye, alma, paprika, kajszi és meggy fogyasztásának ösztönzése kóstoltatással és tájékoztató anyagok terjesztésével magyarországi üzletláncok kereskedelmi egységeiben - egyidejűleg átlagosan 12 (tizenkettő) kereskedelmi egységben,  minimum 12 (tizenkettő) hétvégén.

 

III. A támogatás igénybevételének feltételei

III.1.

Támogatás igénybevételére jogosult az a pályázó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely

a) mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozik;

b) megfelel az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásának;

c) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfélregisztrációs kötelezettségének eleget tett;

d) nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:

 • nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható (illeték-, járulék-, vagy vám), köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást, vagy részletfizetést engedélyezett);
 • nem áll csőd- és felszámolási-, végelszámolási-vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;
 • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy – figyelemmel az Agrármarketing Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 57/2012. (IX.18.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdésére – reklámozási tevékenység (a gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 3. § d) bekezdésében rögzített gazdasági reklám fogalommeghatározásának megfelelően) támogatásának további feltételei:

a) az Európai Unión (a továbbiakban: Unió) belüli reklámozási tevékenység csak abban az esetben támogatható, ha:

aa) a reklámkampány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikke értelmében felállított kritériumokat teljesítő minőségi termékekre, uniós elismeréssel rendelkező megjelölésekre, elismert hagyományos különleges termékekre (HKT), oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzésekre (OF) vagy más, az uniós jog értelmében védett eredetmegjelölésre, nemzeti vagy regionális minőségjelző címkékre irányul;

ab) a reklám nem egy vagy több meghatározott termékelőállító vállalkozás termékeire összpontosít;

ac) a reklámkampány betartja az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat, valamint a különböző termékek (bor, tejtermékek, tojás és baromfi) vonatkozásában a külön jogszabályokban megállapított különleges címkézési szabályokat;

b) uniós elismeréssel rendelkező megjelölések esetében a termék eredetére történő hivatkozásnak meg kell felelnie az Unió által bejegyzett hivatkozásoknak;

c) a nemzeti vagy regionális minőségjelző címkék esetében a termék eredetét másodlagos üzenetként szabad megemlíteni;

d) a harmadik országban végzett reklámozási tevékenységnek meg kell felelnie a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló, 2007. december 17-i 3/2008/EK tanácsi rendeletnek, és nem nyújtható meghatározott vállalkozások számára, valamint nem veszélyeztetheti más tagállamok termékeinek értékesítését.

III.2.

A támogatás igénybevételének feltétele:

 • az akció megvalósítása valamely, a II. pontban megjelölt zöldség vagy gyümölcs vonatkozásában, egyenként legalább 3-3 (három) hétvégén, magyar üzletláncok legalább 12 (tizenkettő) kereskedelmi egységében egyidejűleg;
 • a támogató feltüntesse MT Zrt. „AMC” logóját  és/vagy az „itthon” logóját  a támogatott minden általa igénybevett megjelenési (hirdetési) felületen. A logók elektronikus úton a XV. pontban megjelölt kapcsolattartótól igényelhetőek.

A jelen felhívás II. pontjában megjelölt cél elérése érdekében, azért, hogy az egyes, támogatni igényelt akciók megvalósításának időpontjai között lehetőleg ne legyen átfedés, a Támogató jogosult a támogatás feltételeként az egyes akciók megvalósítása időtartamának módosítása feltételével dönteni a támogatásról. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.

 

IV. A pályázat tartalmi követelményei

IV.1.

A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezettmódját, a vállalt tevékenységeket, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét. Kérjük a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését.

IV.2.

A pályázatot, valamint I. II. III. IV. V. VI. (a VI. sz. mellékletet, csak érintettség esetén kérjük kitölteni és mellékelni)mellékleteit és az alábbiakban részletezett egyéb dokumentumokat kell csatolni:

a)  Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmánya, oktatási intézmény esetén az alapító okirat, itt fel nem sorolt más személy esetén a létrehozását tanúsító okirat másolatban, gazdasági társaság és társadalmi szervezet esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat illetőleg bíróság által kiállított hiteles kivonat, a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól eredetben.

      b)  A képviseletre jogosult személy közjegyző által hitelesített, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintája másolatban.

      c) MVH regisztrációs igazolás másolata

      d)  A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon (IV-V. melléklet) nyilatkozik:

 • a pályázó adószámáról, statisztikai számjeléről;
 • hogy a pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti;
 • hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e;
 • hogy a támogatási igényben (pályázatban) foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek, valamint, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban, illetve egyidejűleg mely támogatókhoz került benyújtásra;
 • hogy a pályázó nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és nem rendelkezik lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással;
 • hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint a Korm. rendeletben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek;
 • hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban Áht. – 50. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek:

            da) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

db) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és

dc) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül;

 • hogy az Áht. 109. § (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint – a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit érintően – vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja;
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott támogatás esetén kijelenti, hogy a fenti törvényben foglalt korlátozó / összeférhetetlenségi feltételek esetében nem állnak fenn, illetve azok megszüntetése érdekében eljárt;
 • hogy vállalja az Áht. Végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet – a továbbiakban Korm. rendelet – 83. § (1)bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését, valamint azt, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti;
 • hozzájárul, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék;
 • hogy vállalja a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátását legkésőbb a Korm. rendelet 77. § (4) bekezdése szerinti időpontig;
 • tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység megvalósítási helye, valamint a kedvezményezett Közpénztv. 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható;
 • hogy a támogatott program/szolgáltatás megvalósítása során – amennyiben azt a jogszabály rendelkezéseire figyelemmel kötelező – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezéseit figyelembe veszi.

e)  Az önrész (saját forrás) meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiállított okmányt.

 

V. Támogatásban részesíthető és támogatásban nem részesíthető tevékenységek

V.1.

Támogatható tevékenységek

 • Helyszín bérlete.
 • A bemutatásra, kóstoltatásra, árusításra szánt minták helyszínre és visszaszállítása (A szállításnál a saját gépjármű használatának költségei nem számolhatóak el, kizárólag megbízási vagy vállalkozási jogviszony alapján kifizetett fuvardíj.)
 • Kóstoltatási eszközök bérlete, vagy egyszer használatos kóstoltató eszközök vásárlása.
 • A rendezvények személyi és technikai feltételeinek (hostess, hűtőszekrény, víz, áram, őrző-védő szolgálat stb.) biztosítása.
 • A résztvevőkről szóló promóciós, reklám anyagok elkészítése, közös marketing kampányuk megszervezése (beleértve: óriásplakátok és plakátok tervezése és gyártása; az áruházlánc saját katalógusába való bejegyzés; a résztvevő termékekről katalógus tervezése és gyártása; körlevelek (postai és/vagy e-mail) tervezése, gyártása és terjesztése; termékmegjelölők (wobblerek) tervezése, gyártása és kihelyezése; roll-up tervezése, gyártása és kihelyezése stb.).
 • Reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás (beleértve: TV, rádió, online felületek, print megjelenések stb.) – a III/2. pontban rögzített feltételek betartásával.
 • Az akció megvalósításához installáció (beleértve: pult, POS állvány, stb.) biztosítása – bérlés, tervezés, gyártás, kihelyezés.

Nem szükséges valamennyi, a fentiekben megjelölt tevékenységet elvégezni, azok közül bármely tevékenység elvégezhető. Pályázó a fenti tevékenységek közül választása szerint végez el egyet vagy többet / a pályázatban kérjük megjelölni /, de mindenféleképpen a megpályázott rendezvényhez kapcsolódóan. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy a támogatni igényelt tevékenységektől függetlenül a jelen felhívás III.2. alpontjában megjelölt feltételek teljesítésének hiányában a pályázat nem támogatható, illetve a támogatás nem folyósítható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatás csak azon költségekre fizethető, amelyek a fenti felsorolásban jelölt tevékenységek ellátása során merültek fel a Támogatott oldalán.

V.2.  

Támogatásban nem részesíthető tevékenységek

 • Piackutatás szervezése, megvalósítása
 • Alapanyagvásárlás, készletvásárlás (el sem számolható költség)
 • Kulturális program, művészek fellépti díja, kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb tevékenység
 • Rendezvénnyel/kiadvánnyal/műsorral kapcsolatos bármely szerzői jogdíj
 • A szervezet és a székhely / telephely / iroda működésével, személyzettel kapcsolatos általános költségei

Nem támogatható és nem számolható el olyan költség, amely a vonatkozó jogszabályok szerint „természetbeni juttatásnak” minősül, valamint utazási és szállásköltség. Személyi jellegű költségként kizárólag olyan tevékenységre vonatkozó költségek számolhatók el, amelyek nem tartoznak az adott személy, vagy megbízott (megbízási szerződéssel) munkahelyén, a munkaköri leírásban szereplő elvégzendő kötelezettségei közé.

Az elszámolási rend a jelen felhívás mellékletét képezi.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy nem fizethető támogatás abban az esetben, amennyiben a benyújtott pénzügyi elszámolásban olyan számlákra kéri Támogatott a támogatást, amely számlát a 2004. évi XXXIV. törvényben (ún. KKV tv.) meghatározott, a Támogatottal partnervállalkozási, vagy kapcsolódó vállalkozási viszonyban álló gazdálkodó szervezet bocsátotta ki.

 

VI. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

A pályázatok benyújtásának helye:

Magyar Turizmus Zrt. AMC Vezérigazgatóság
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 545.

A borítékra kérjük, írják rá: „ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS  PÁLYÁZAT”

A pályázat meghirdetésének ideje:    2013. április 23

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2013. május 23. napjáig

(A pályázati határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A benyújtási határidő megtartottnak tekintendő, amennyiben legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján a pályázatot postára adják.)

A pályázatok benyújtásának módja: Kizárólag postai úton (beleértve a futárszolgálatot is).

 

VII. A támogatások jellege és mértéke

VII.1.

A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a pályázati tevékenységre maximum 90%-os intenzitású támogatás.

/A mezőgazdasági termékek feldolgozásával, forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatás esetén a 70/2001/EK rendelet 5. cikkének b) pontjában foglaltak szerint a támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a. Ha a reklámozási tevékenység nem általános jellegű és nem válik a szóban forgó termékfajtát előállító összes termelő hasznára, a támogatás mértéke az elszámolható költségeknek szintén legfeljebb az 50%-a/

A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.

Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy pályázó – saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.

A pályázat anyagával együtt be kell nyújtania a pályázónak a pályázati összeg 10%-át kitevő önrész meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiadott okmányt.

VII.2.

Egy pályázat összege minimum 500.000,- HUF, maximum 20.000.000,- HUF, de az akció megvalósítása során felmerülő (támogatható és elszámolható) költségek maximum 90 %-a támogatható. Jelen összegek a Pályázó adóalanyiságától függően nettó, vagy bruttó összegek.

Egy pályázó jelen pályázati felhívás keretében maximum 1 (egy) akció megvalósítására adhat be pályázatot.  

 

VIII. Formai követelmények

VIII.1.

A teljes pályázatot, vagyis az I-VI. és további mellékleteit kell benyújtani papír alapon, 1 eredeti és 1 másolati példányban (a VI. sz. mellékletet, csak érintettség esetén kérjük kitölteni és mellékelni). Ezen felül kérjük az I-VI. számú mellékleteket – beleértve a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését tartalmazó egyéb mellékleteket is–  elektronikusan archiválva szerkeszthető (word) formátumban is megküldeni, legkésőbb a pályázat benyújtását (postára adását) követő napon, a XV. pontban megjelölt e-mail címre.

VIII.2.

A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva.

VIII.3.

Hiánypótlásra van lehetőség. Hiánypótlási felhívás azonos tárgyban ismételten nem bocsátható ki. Hiánypótlás keretein belül nem nyújtható be olyan módosítási kérelem, ami az eredeti kérelemben megjelölt igényt, támogatási alapot vagy összeget meghaladja.

 

IX. A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai:

A pályázatokat legkésőbb a benyújtási határidő utolsónapját követő 15 (tizenöt) napon belül kell elbírálni, amely határidőbe a hiánypótlás időtartama nem számít bele. A pályázatok bontása és bírálata a jelen felhívás közzétételétől kezdődően folyamatos.

A pályázatok szakmai bírálatát az agrárpolitikáért felelős miniszter által erre felkért 3 (három) tagú bírálóbizottság végzi, az általa elfogadott pályázati feltételek figyelembevételével.

A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, ami alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas végrehajtás. A bírálat során a rendelkezésre álló keret széleskörű és a támogatási célt legpontosabban lefedő felhasználás szempontjai, valamint a szakmai tényezők kerülnek figyelembevételre. Cél, hogy minél sokrétűbb legyen a támogatható tevékenységek köre. A szakmai megalapozatlanság elutasítási ok.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogatásban kizárólag olyan pályázó részesíthető, aki a jelen felhívásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban megjelölt minden feltételnek, követelménynek és kötelezettségnek maradéktalanul megfelel.

A támogatási döntésről szóló értesítés a döntést követő 15 napon belül postai úton kerül megküldésre a pályázók részére, a döntés tartalmának a www.amc.hu weboldalon történő egyidejű közzétételével.

A pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázaton nyertes pályázó(k) köteles(ek) a Korm. rendelet 72.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt írásbeli nyilatkozataikat a Támogató felé megtenni.

 

X. A megvalósítás időtartama és az elszámolási időszak     

A programok megvalósításának időtartama: 2013. április 23-től  2013. október 31-ig

Elszámolási időszak: 2013. április 23-től  2013. október 31-ig

A megvalósítást igazoló szakmai- és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: 2013. november 20.

 

XI. A támogatás igénybevételének és az ellenőrzésnek a rendje

A támogatást elnyert szervezettel a Magyar Turizmus Zrt. Támogatási szerződést köt, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit. A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja: a támogatási döntés meghozását követő 30 nap. A Magyar Turizmus Zrt. képviselője jogosult a támogatott eseményt a helyszínen, az elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrizni.

 

XII. A támogatás kifizetése

A támogatott rendezvény/program megvalósítását követően a támogatást igénybe vevő a szerződésben meghatározott időpontig részletes írásos jelentéstést és ehhez kapcsolódóan pénzügyi elszámolást készít, amit a Magyar Turizmus Zrt. részére nyújt be. A Magyar Turizmus Zrt. a helyszíni ellenőrzés, az elszámolás, valamint a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján döntést hoz a támogatás kifizethetőségéről. A támogatás elszámolásának részletes feltételeit Támogató és Támogatott a támogatási szerződésben és mellékleteiben határozzák meg, a vonatkozó jogszabályok – így különösen a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a 2007. évi XVII. tv. és az 57/2012. (IX.18) NFM rendelet – alapján.

Ha a kérelmező által megvalósított tevékenység eltér az eredeti, jóváhagyott tervtől, illetve a pályázati anyagban vagy a támogatási szerződésben foglaltaktól, úgy arra támogatás nem fizethető.

Amennyiben a Támogatott az elszámolás és ellenőrzés során a Támogató által megküldött hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem vagy nem teljes egészében tesz eleget, úgy Támogató jogosult a támogatás összegét csökkenteni vagy a támogatási igény kifizetését megtagadni.

Felhívjuk a támogatást kérők figyelmét arra, hogy a Magyar Turizmus Zrt. a jelen pályázat alapján nyújtandó támogatást kizárólag abban az esetben fizetheti ki, amennyiben a támogatott a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. hatályos szabályainak megfelelően járt el.

 

XIII. A rendelkezésre álló forrás nagysága:

20.000.000,- Ft azaz húszmillió forint

 

XIV. Érvénytelenség, kizáró okok

A pályázat érvénytelen, amennyiben:

 • nem az előírt határidőig és módon nyújtották be, vagy a pályázat nem tartalmazza a jogszabályokban és a pályázati felhívásban előírtakat, vagy a pályázó nem vagy nem teljes egészében teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,
 • valótlan adatszolgáltatást tartalmaz (valótlan tényt közöl, adatot eltitkol),
 • a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel,
 • az elmúlt 5 évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el,
 • nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket.

XV. A pályázattal kapcsolatban információt ad:

név: Kereszturi Katalin projektmenedzser, tel.: 06203989198, e-mail: katalin_kereszturi@amc.hu 

Letölthető dokumentumok:

Agrár Marketing Centrum

A hozzászóláshoz regisztráció szükséges.